ท่านสามารถใชนิ้วมือหรือเมาส์

สมาชิกที่ต้องการติดต่อเรื่อง "การปรับโครงสร้างหนี้" ไม่ต้องจองคิว

สมาชิกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายได้ที่ชั้น 2

สมาชิกที่ต้องการติดต่อเรื่อง "พักชำระหนี้" ไม่ต้องจองคิว

สมาชิกท่านใดยื่นขอพักชำระหนี้ สามารถนำเอกสารมายื่นใส่ตะกร้าที่บริเวณชั้นล่างที่ทำการสหกรณ์ฯ ได้เลย ไม่ต้องจองคิวออนไลน์

บริการใหม่! SMART Q Ver.2

พัฒนาเพื่อปรับรูปแบบการบริการให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

แนะนำระบบจองคิวออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ระบบจองคิวออนไลน์จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เพื่อจำกัดจำนวนในการเข้ารับบริการและไม่ให้เกิดความแออัดของสมาชิกระหว่างเข้ารับบริการ

สมาชิกสามารถจองคิวออนไลน์ผ่าน Website และ LINE Official Account โดยสมาชิกสามารถจองคิวได้ท่านละ 2 คิว ต่อ 1 วัน

สมาชิกสามารถอ่านวิธีการใช้งานได้จากปุ่มวิธีการใช้งานระบบจองคิวออนไลน์

ช่องทางลัดสำหรับสมาชิก

แตะที่ปุ่มเพื่อเข้าสู่หน้าที่ท่านต้องการ

ปุ่มทางลัดเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น

ช่องทางลัดที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ใช้บ่อยมากที่สุด แตะหรือคลิ๊กที่ปุ่มเพื่อเข้าถึงหน้าที่ท่านต้องการ

ข่าวสำคัญ

รวมข่าวสารสำคัญที่ท่านควรทราบ

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน

  • สวมหน้ากากอนามัย
  • ตรวจวัดไข้
  • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
  • รักษาระยะห่าง

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม

ปรับเปลี่ยนเวลาการทำธุรกรรมทาง "การเงิน"

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการให้บริการการของสถาบันการเงินทั่วไป

จากเดิม เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

เปลี่ยนเป็น เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

ปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ปันผล ร้อยละ 4.9

เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.25

การคำนวณเรียกเก็บดอกเบี้ยรายเดือนปีบัญชี 2564

 การคำนวณเรียกเก็บดอกเบี้ยรายเดือนปีบัญชี 2564  
เดือนคำนวณจากจำนวน (วัน)
ธันวาคม 256326 พ.ย.63 - 25 ธ.ค.6330
มกราคม 256426 ธ.ค.64 - 26 ม.ค.6432
กุมภาพันธ์ 256427 ม.ค. 64 - 22 ก.พ.6427
มีนาคม 256423 ก.พ.64 - 26 มี.ค.6432
เมษายน 256427 มี.ค.64 - 27 เม.ย.6432
พฤษภาคม 256428 เม.ย. 64 - 25 พ.ค. 6428
มิถุนายน 256426 พ.ค. 64 - 25 มิ.ย. 6431
กรกฎาคม 256426 มิ.ย. 64 - 23 ก.ค. 6428
สิงหาคม 256424 ก.ค.64 - 26 ส.ค.6434
กันยายน 256427 ส.ค.64 - 27 ก.ย.6432
ตุลาคม 256428 ก.ย. 64 - 26 ต.ค.6429
พฤศจิกายน 256427 ต.ค.64 - 25 พ.ย.6430
365

ยังคงมุ่งมั่นทำงาน เพื่อสมาชิกทุกท่าน ตลอดไป

มุ่งมั่น พัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงของสมาชิก

ข่าวสารและประกาศ

ข้อมูลข่าวสารและประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2565

วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2564 วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564  - วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานปักริบบิ้นผ้า รายละเอียดตามป้ายประกาศ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร "นวัตกรรมการบริหารและการเรียนรู้ ว PA" หากท่านสนใจ สามาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศเรื่องการสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 อ่านรายละเอี

ประกาศ (ด่วน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด สหกรณ์ฯ จะปิดทำการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินค่าตอบแทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี ประจำปี 2564 เนื่องจากสถ

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศ มาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

เนื่องจากจังหวัดระยองถูกปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงปรับก

ขอความร่วมมือในการยกเลิกคิว ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถติดต่อธุรกรรมในคิวที่จองไว้ได้ สมาชิกท่านใดได้จอ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จำนวนสมาชิกสามัญและสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

7,000

จำนวนสมาชิกสามัญ

5,000

จำนวนสมาชิกสมทบ

350

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยบริการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ดอกเบี้ยเงินกู้

ร้อยละ 5.75 ต่อปี
(ยกเว้นเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงฯ)

ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิก

ร้อยละ 6.00 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.25 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ฝากประจำ ร้อยละ 3.20 ต่อปี

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถรับข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้จากช่องทางนี้

LINE Official Account

@rycoop.news

แตะที่ไอคอนเพื่อเพิ่มเราเป็นเพื่อน

Facebook Fanpage

rycoop.community

Youtube Channel

สื่อวีดิทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Email

rycoop444@hotmail.com
admin@rycoop.com
counter easy hit