สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

วิสัยทัศน์องค์กร - สหกรณ์ชั้นนำ ล้ำเลิศบริการ บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

กำหนดแผนยุทธศาสตร์

กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของสมาชิก

บริการสมาชิก

พร้อมบริการสมาชิกชิกด้วยความเต็มใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีต่างๆให้เหมาะกับยุคสมัย เพื่อความรวดเร็วฉับไวในการให้บริการ

ผลกำไรที่สูงขึ้น

จากผลการปฏิบัติงานและการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินการ

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ ให้ผลการปฏบัติงานเป็นไปตามแผนยุทธ์ศาสตร์

คลีนิกกฏหมาย

พร้อมให้คำปรึกษากับสมาชิกที่ประสบปัญหาได้เรื่องของหนี้สิน คนค้ำ เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยรายการต่างๆ / ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

0.00%
เงินกู้ทุกประเภท
0.00%
เงินฝากออมทรัพย์
0.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
0.00%
เงินฝากประจำ

บริหารงานโดย

ประธานกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด คนปัจจุบัน

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ประธานกรรมการดำเนินการ

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เลือกผมเข้ามาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/1 ผมและคณะกรรมการดำเนินการขอสัญญาว่า จะบริหารงานเพื่อให้สมาชิกทุกท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายบุญส่ง สมุทรเสน

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ผมในนามผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขอสัญญาว่าจะบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับที่ผมได้รับเลือกเข้ามาให้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ครับ

เพราะเรายึด
"ผลประโยชน์"
ของสมาชิกเป็นหลัก

เราพร้อมที่จะดูแลสมาชิกทุกท่านด้วยความเต็มใจ เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เสียงจากสมาชิก

ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ทำให้เรามีกำลังใจในการพัฒนาการบริการเพื่อสมาชิก

"เจ้าหน้าที่บรการดมาก ประทับใจค่ะ"

โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอน

สมาชิกทุกท่านสามารถเชื่อมันและวางใจในการบริหารงานของเรา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สมัครสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จากช่องทางนี้

สมาชิกสหกรณ์ฯภาคสามัญ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
  • ลูกจ้างประจำ จะรับเฉพาะสัญญา 4 ปี เท่านั้น

สมาชิกสหกรณ์ฯภาคสมทบ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท
  • ค่าหุ้นแรกเข้า 1,000 บาท

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

เราพร้อมที่จะผลักดันองค์กร ให้มีเสถียรภาพ ความมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกทุกท่าน

200,000,000.00
กำไรสุทธิ
3,000,00,000.00
ทุนเรือนหุ้น
1,000,00,000.00
เงินให้กู้แก่สมาชิก