ตราสัญลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยรายการต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เงินกู้ทุกประเภท

ดอกเบี้ย 6.25% 6.00%

ออมทรัพย์

ดอกเบี้ย 1.25%

 

ออมทรัพย์พิเศษ

ดอกเบี้ย 3.00%

ฝากประจำ

ดอกเบี้ย 3.50%

50 ปี ทวีทรัพย์

ดอกเบี้ย 3.75% (ปิดโครงการ)

 

ลดดอกเบี้ยเงินกู้
จาก 6.25% เหลือ 6.00%

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 และเป็นการผ่อนภาระให้กับสมาชิกทุกๆท่าน หลังจากที่ธนาคารแห่งชาติขึ้นดอกเบี้ย

บริหารงานโดย

ประธานกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด คนปัจจุบัน

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ประธานกรรมการดำเนินการ

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เลือกผมเข้ามาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/1 ผมและคณะกรรมการดำเนินการขอสัญญาว่า จะบริหารงานเพื่อให้สมาชิกทุกท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายบุญส่ง สมุทรเสน

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ผมในนามผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขอสัญญาว่าจะบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับที่ผมได้รับเลือกเข้ามาให้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ครับ

เพราะเรายึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก

เราพร้อมที่จะดูแลสมาชิกทุกท่านด้วยความเต็มใจ เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

วิสัยทัศน์องค์กร - สหกรณ์ชั้นนำ ล้ำเลิศบริการ บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

กำหนดแผนยุทธศาสตร์

กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของสมาชิก

บริการสมาชิก

พร้อมบริการสมาชิกชิกด้วยความเต็มใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีต่างๆให้เหมาะกับยุคสมัย เพื่อความรวดเร็วฉับไวในการให้บริการ

ผลกำไรที่สูงขึ้น

จากผลการปฏิบัติงานและการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินการ

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ ให้ผลการปฏบัติงานเป็นไปตามแผนยุทธ์ศาสตร์

คลีนิกกฏหมาย

พร้อมให้คำปรึกษากับสมาชิกที่ประสบปัญหาได้เรื่องของหนี้สิน คนค้ำ เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน

สมาชิกทุกท่านสามารถเชื่อมันและวางใจในการบริหารงานของเรา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เสียงจากสมาชิก

ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ทำให้เรามีกำลังใจในการพัฒนาการบริการเพื่อสมาชิก

"เจ้าหน้าที่บรการดมาก ประทับใจค่ะ"