แจ้งเปลี่ยน Domain สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45/1

ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลง Domain ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้เปลี่ยน Domain จาก https://rycoop.com เป็น https://rytcoop.com

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

เพื่อให้ชื่อ Domain ขององค์กรสอดคล้องกับความหมายขององค์กรมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข่าวสารและประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

โพสล่าสุด