coronavirus

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์