ข่าวสั้นทันใจ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมประจำเดือน

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมประจำเดือน

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

  • เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2562
  • เรื่อง การทําประกันชีวิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ประจําปี 2562
  • เรื่อง ขอดําเนินการจัดทําโครงการส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติโครงการ โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะพาเยาวชนที่อยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง 26 เครือข่าย จำนวน 130 คน ไปศึกษาดูงานที่สวนนงนุช พร้อมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสหกรณ์และมีการบรรยายในหัวข้อ “ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชน

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง