ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ

อ่านระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้จากที่นี่

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ

หมวดกองทุนและสวัสดิการ

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2561


ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2561


ประกาศการคุ้มครองสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2560.


ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว พ.ศ. 2561


ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2561


ระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2561


ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก พ.ศ. 2561.


ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561


ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2557


counter easy hit