ผลการดำเนินงานประจำเดือน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

7,584,542,648.84

ทุนดำเนินงาน

1,000,000
เงินให้กู้แก่สมาชิก
1,000,000
เงินฝากออมทรัพย์
1,000,000
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1,000,000
เงินฝากประจำ
1,000,000
ทุนเรือนหุ้น
1,000,000
ทุนสำรอง
1,000,000
ทุนสะสมตามข้อบังคับ

รายงานผลการดำเนินงานโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด