ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก

รวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก

ข้อบังคับ

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด พ.ศ. 2554
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด (แก้ไข พ.ศ. 2562)

ระเบียบ

การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2565
การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2565
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2565
ค่าหุ้น พ.ศ. 2565
การจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่น พ.ศ. 2565
การจ่ายเงินสนับสนุนกลุ่มสมาชิกที่ได้รับจัดสรรตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
การให้เงินกู้เพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว พ.ศ. 2565
การพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565
การรับฝากเงินตามโครงการส่งเสริมการออมของสมาชิก พ.ศ. 2564
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบวิชาชีพแก่สมาชิก พ.ศ. 2564
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2564
การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564
สมาชิกสมทบ
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563
การรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ.2562
กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว พ.ศ. 2561
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักประกันเงินกู้ พ.ศ. 2561
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556
การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2542
การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ. 2557
การใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ. 2551

ประกาศ

การสะสมหุ้นและการซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่น พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อการอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์และการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ .2565
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ พ.ศ. 2565
การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2561
การคุ้มครองสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2560
สิทธิของสมาชิกสมทบ
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ กรณีพ้นจากสมาชิกภาพโดยการลาออก
การลดหรืองด ส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิกเป็นการชั่วคราว
counter easy hit