คลินิกคลายทุกข์

พร้อมช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

จากสถานการณ์ปัญหาหนี้ครัวเรือนของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ เป็นปัญหาหนี้เสียกับสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอื่นหรือหนี้นอกระบบ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว ของสมาชิกต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้เล็งเห็นและให้ความสาคัญถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เปิดช่องทาง “คลินิกคลายทุกข์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสหกรณ์ในทุกด้าน เพื่อให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและบุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่มีปัญหาการชำระหนี้หรือมีคดีความกับสถาบันการเงินอื่นและเพื่อให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายทั่วไปควบคู่กับส่งเสริมการเรียนรู้วางแผนและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่สมาชิกและบุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้คําปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ในทุกด้าน
1.2 เพื่อให้คําปรึกษาแก่สมาชิกที่มีปัญหาการชําระหนี้หรือมีคดีความกับ สถาบันการเงินอื่น
1.3 เพื่อให้คําปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายทั่วไป

2. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ
2.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด
2.2 บุคคลในครอบครัวของสมาชิก

3. บุคลากร
3.1 คณะกรรมการอํานวยการ ในฐานะที่ปรึกษาคลินิก
3.2 นิติกรประจําคลินิก
3.3 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการดําเนินการ

4. รูปแบบการให้บริการ
4.1 Walk in : สมาชิกมาใช้บริการ ณ ที่ทําการคลินิกคลายทุกข์
4.2 Mobile : คลินิกคลายทุกข์เคลื่อนที่
4.3 Online : โดยช่องทาง Website , Line Official Acccount คลินิกคลายทุกข์
4.4 Information : การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทางวารสาร แผ่นพับ คู่มือ Line

5. วิธีดําเนินการ
5.1 กรณีสมาชิกเข้ามาใช้บริการที่คลินิกคลายทุกข์ ให้เขียนบันทึกข้อมูลตาม แบบฟอร์ม เพื่อให้นิติกรประจําคลินิกให้คําปรึกษา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ทําความเห็นเสนอต่อที่ปรึกษา คลินิกหรือฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง
5.2 นิติกรประจําคลินิกจัดทําทะเบียนสมาชิกที่ขอรับคําปรึกษา
5.3 ในกรณีที่สมาชิกขอคําปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้นิติกร ประจําคลินิกเป็นผู้จัดทําบันทึกข้อมูลตามข้อ 5.1
5.4 กําหนดให้กรรมการอํานวยการที่ทําหน้าที่เวรประจําวัน รวมทั้งผู้จัดการและ รองผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบให้คําปรึกษาประจําวันนั้นๆ ด้วย
5.5 หากจําเป็นต้องเชิญบุคคลอื่นมาให้คําปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้นิติกรประจําคลินิกเสนอขออนุมัติต่อประธานกรรมการสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของที่ปรึกษาคลินิกประจําวัน
5.6 นิติกรประจําคลินิกสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการ เป็นประจําทุกเดือน
5.7 ข้อมูลที่ให้คําปรึกษากับสมาชิกถือเป็นความลับ

counter easy hit