เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี 2561

รายชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

นายบุญส่ง สมุทรเสน

ผู้จัดการสหกรณ์

นางเยาวลักษณ์ จันทร์ประทุม

รองผู้จัดการ

นางสาวนฤมล บุญให้

รองผู้จัดการ

นางอรรยากานต์ วงษ์กวีวัฒนกูล

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและการประมวลผล

นางสาวยุพา พูลศิริคช

งานประมวลผลและจัดเก็บ

นางสาวอชิรญาณ์ ธรรมดา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวถิรวรรณ เหล่ากอ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางณัฏฐ์วิรยา พันธุ์สกุล เหลียง

นิติกรและติดตามหนี้

นางสาวอาทิตยา เจริญชนม์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวภัทรดา แสงเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการและสวัสดิการ

นางสาวณัฐยา เปรมประเสริฐ

เจ้าหน้าที่พัสดุและอาคารสถานที่

นายศุภชัย สืบสาววงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการและสวัสดิการ

นายนคร คุ้มกุมาร

พนักงานขับรถ

นายเสริมพงษ์ แสงงาม

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

นายประภวัต ทองมณี

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวชิดชนก ชอบชื่นชม

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายสืบสกุล วิเศษศรี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางเสาวลักษณ์ ยอดหาญ

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายวิโชติ พันธุ์สกุล

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววัลลภา ศรีศุภอรรถ

เจ้าหน้าที่เงินฝาก

นางสาวปารีณาร์ จันทร์แย้มสงฆ์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวพัชรี เวียนอยู่

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาววีณา สุวรรณรัตน์

แม่บ้าน