แผนผังเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ผู้จัดการสหกรณ์

นายบุญส่ง สมุทรเสน

รองผู้จัดการ

นางสาวนฤมล บุญให้

รองผู้จัดการ

นางเยาวลักษณ์ จันทร์ประทุม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอาทิตยา เจริญชนม์
หน้าที่รับผิดชอบ : สวัสดิการสมาชิก สมัครสมาชิกครูไทยฯและชุมนุมสหกรณ์ฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นางสาวภัทรดา แสงเรือง
หน้าที่รับผิดชอบ : สวัสดิการสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 1 และ 2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นางสาวณัฐยา เปรมประเสริฐ
หน้าที่รับผิดชอบ : สวัสดิการสมาชิก เปลี่ยนคนค้ำประกัน และพัสดุ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นายศุภชัย สืบสาววงศ์
หน้าที่รับผิดชอบ : สวัสดิการสมาชิกและประกันชีวิต

พนักงานขับรถ

นายนคร คุ้มกุมาร

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางอรรยากานต์ วงษ์กวีวัฒนกูล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวยุพา พูลศิริคช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวอชิรญาณ์ ธรรมดา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวถิรวรรณ เหล่ากอ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

นางณัฏฐ์วิรยา พันธุ์สกุล เหลียง
นิติกร

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ

นายเสริมพงษ์ แสงงาม
หน้าที่รับผิดชอบ : โปรแกรมเมอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

นายประภวัต ทองมณี
หน้าที่รับผิดชอบ : โปรแแกรมเมอร์และไอเมมเบอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

นางสาวชิดชนก ชอบชื่นชม
หน้าที่รับผิดชอบ : ประชาสัมพันธ์และไอเมมเบอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

นายสืบสกุล วิเศษศรี
หน้าที่รับผิดชอบ : ประชาสัมพันธ์และไอเมมเบอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางเสาวลักษณ์ ยอดหาญ
หน้าที่รับผิดชอบ : การเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายวิโชติ พันธุ์สกุล
หน้าที่รับผิดชอบ : เงินฝาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาววัลลภา ศรีศุภอรรถ
หน้าที่รับผิดชอบ : เงินฝาก

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวปารีณาร์ จันทร์แย้มสงฆ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นางสาวพัชรี เวียนอยู่