แบบทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานมือถือ


ทดลองทำแบบทดสอบ 5 ข้อ เพื่อทดสอบว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

มีความเข้าใจในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและมือถือมากน้อยเพียงใด

โดยแบบทดสอบจะแบ่งเป็น 5 ข้อ หากสมาชิกทำแบบทดสอบผิดจะมีตัวอักษรสีแดงแจ้งเตือนให้ทำแบบสอบถามใหม่

หากคุณทำถูกหมดทุกข้อ ระบบจะแสดงความยินดีกับคุณ

เริ่มกันเลย

แบบทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานมือถือ