สวัสดิการสมาชิก

ทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุนละ 2,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับปวช. ปีที่ 1 ทุนละ 2,500 บาท

จ่ายค่าตอบแทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ /สมาชิกอายุครบ 60 ปี

ณ 30 กันยายน ของทุกปี ตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิก

 • เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 10  ปี ได้รับเงิน  5,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้รับเงิน  8,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 20 ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน  12,000  บาท

เงินสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก  พ.ศ. 2561

การนับเวลาการเป็นสมาชิกให้นับเป็นปีบริบูรณ์ กรณีสมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่นไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องจากสหกรณ์ที่โอนมา โดยจะเริ่มนับวันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สมาชิกได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่าจัดการศพ

 • สมาชิกที่ถึงแก่ความตายทุกกรณี ให้ได้รับเงินค่าจัดการศพ รายละ 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 • คู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมายถึงแก่ความตายทุกกรณีให้ได้รับเงินค่าจัดการศพ รายละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
 • เมื่อได้รับแจ้งว่าสมาชิกถึงแก่ความตายให้สหกรณ์จัดพวงหรีดไปร่วมไว้อาลัยในวงเงินไม่เกิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินทุนนี้

เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิก 

ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ (นับอายุ ณ วันที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุน)

 • อายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ได้รับเงิน 1,000,000 บาท
 • อายุเกิน 70 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ ได้รับเงิน 800,000 บาท
 • อายุเกิน 80 ปีบริบูรณ์ ได้รับเงิน  600,000 บาท

เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

ประมาณ 600,000 บาท (หักค่าดำเนินการ 4%) ทั้งนี้ สมาชิกต้องสมัครด้วยตนเอง

เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประมาณ 600,000 บาท (หักค่าดำเนินการ 4%) ทั้งนี้ สมาชิกต้องสมัครด้วยตนเอง