การถือหุ้นของสมาชิก

การถือหุ้นของสมาชิก

สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราที่สหกรณ์กำหนด

ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือนของตน แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

สมาชิกขอเพิ่มหุ้นรายเดือนได้ แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

สมาชิกของดหรือลดส่งหุ้นรายเดือนได้ต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวด

หรือมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ให้สมาชิกแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

ในปีหนึ่งๆ สมาชิกจะขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือนมากกว่า 2 ครั้งไม่ได้

เงินค่าหุ้นนี้ถือว่าเป็นทุนดำเนินการของสหกรณ์ สมาชิกจะขอถอนคืนบางส่วนหรือขอถอนคืนทั้งหมดไม่ได้

ยกเว้นเมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยสาเหตุอื่นๆ

(พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 มาตรา 42)