สมัครสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง
 2. อายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นบิดา,มารดา, บุตรและคู่สมรสของสมาชิก
 4. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท
 5. ชำระค่าหุ้นครั้งแรก 1,000 บาทและชำระครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน

สิทธิ์ของสมาชิกสมทบ

 1. ฝากเงินได้ทุกประเภท
 2. กู้เงินได้ทุกประเภท แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าหุ้น หรือเงินฝากที่มีในสหกรณ์
 3. ได้รับเงินปันผล และเฉลี่ยคืนตามปกติ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 4. ต้องมีผู้รับรองเป็นสมาชิกสหกรณ์