สมัครสมาชิกสามัญ

ยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบของสหกรณ์ พร้อมเอกสาร ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ขยายความข้อ 2 เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีสัญชาติไทย

 • เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำในจังหวัดระยอง หรือ
 • เป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการบำนาญอยู่ในกอง/ส่วนการศึกษา หรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่สังกัดกอง/ส่วนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานประจำในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง หรือ
 • เป็นสมาชิกคุรุสภาซึ่งทำงานประจำโรงเรียนเอกชนในจังหวัดระยอง หรือ
 • เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์หรือของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งโดยสหกรณ์นี้ หรือ
 • เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการประจำในจังหวัดระยอง หรือ
 • เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้อยู่ก่อนและได้รับการแต่งตั้ง หรือย้าย ให้ดำรงตำแหน่งในฝ่าย กองใหม่หน่วยงานเดิมหรือโอนไปสังกัดกอง กรม กระทรวงที่แยกจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก

ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตน ในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

 • เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 • เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 • เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 • ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
 • สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

 • ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติ และคำสั่งของสหกรณ์
 • เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 • สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 • ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สมาชิกย้ายสังกัด

สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้วถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้  และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัด และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตั้งแต่วันที่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว