บริการด้านเงินฝาก

การให้บริการด้านเงินฝาก

สหกรณ์ฯ บริการรับฝากเป็นรายเดือน โดยวิธีหัก ณ ที่จ่าย หรือนำฝากด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. เงินรับฝากออมทรัพย์

 • เงินรับฝากออมทรัพย์
 • เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

2. เงินรับฝากประจำ

เงินฝากออมทรัพย์

 • (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี)
 • เปิดบัญชี 50 บาทขึ้นไป คิดดอกเบี้ยรายวัน ฝาก-ถอน ได้ทุกวันทำการ
 • สหกรณ์ฯ จะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง คือ 31 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน (ได้รับการยกเว้นภาษี)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 ต่อปี)
 • เปิดบัญชี 1,000 บาทขึ้นไป ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 300 บาท
 • สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยรายวัน และจะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง คือ 31 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน (ได้รับการยกเว้นภาษี)
 • ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้

เงินฝากประจำ

 • (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี)
 • ประเภทระยะเวลาฝาก 12 เดือน (เสียภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบี้ย)
 • เปิดบัญชี 500 บาทขึ้นไป ระยะเวลา 12 เดือน
 • คำนวณดอกเบี้ยและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบ 12 เดือน
 • สมาชิกสามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี
 • ฝาก หรือ ถอน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเขียนแบบรายงานการทำธุรกรรม (แบบ ปปง.1-01) ด้วย

สมาชิกที่มีความประสงค์ฝากเงิน และ ซื้อหุ้น หรือ ชำระหนี้กับทางสหกรณ์ฯ โดยไม่ต้องถือเงินสดมาที่สหกรณ์ฯ สามารถฝากผ่านธนาคารโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีแต่ละครั้ง ให้สมาชิก โทร.แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง ที่หมายเลข 038-017156-8 และ 087-7814247 หรือนำสลิปมาติดต่อด้วยตนเองที่ ธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ 1 กรุงไทย สาขาท่าประดู่ 235-1-16023-1

หมายเหตุ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.00 น. เพื่อที่ทางสหกรณ์ฯ จะได้ดำเนินการทำธุรกรรมของท่านต่อไป