สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (2)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง

สมาคมนี้เรียกว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง มีชื่อย่อว่า ส.สคอ.ระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งการถึงแก่ความตายนี้ให้รวมถึงการหายสาบสูญตามคำสั่งศาลด้วย สหกรณ์ได้จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯขึ้นเมื่อปี 2558

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่เกิน 55 ปี ทั้งนี้ให้ถือปีพุทธศักราชที่เกิดเป็นเกณฑ์คำนวณอายุ
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย
 6. มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
 7. เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
 8. เป็นครอบครัวของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด และเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ด้วย

หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการสถานพยาบาล
 4. หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำหนดความสมบูรณ์ของสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำหนด

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีในกรณีต่อไปนี้

 1. ตาย
 2. ลาออกเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดและให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
 3. ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออก
 4. ถูกตัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้ว 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน 15 วัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทำหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือไม่มาติดต่อชำระเงินภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้

เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์

 1. เงินค่าสมัคร 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)
 2. เงินค่าบำรุง 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)
 3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
 4. สำหรับเงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในปีต่อๆ ไป สมาชิกจะต้องชำระในเดือนมกราคมของทุกปี

การชำระเงินสงเคราะห์ศพทดแทน

เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนต้องออกเงินสงเคราะห์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายนั้นรายละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

การรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สมาคมจะจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอรับเงินสงเคราะห์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมจะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคม ร้อยละ 5 ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ ทั้งนี้จะหักตามมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งจะต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์รายใดมีปัญหา ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและให้มติที่ประชุมเป็นที่สุด
เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในการจัดการศพ แก่บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร ให้เป็นผู้จัดการศพ ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้บุคคลที่ผู้สมัครระบุไว้ใบในใบสมัครตามลำดับ ดังนี้

 1. บุคคลที่สมาชิกแสดงความจำนงไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้รับเงิน
 2. สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา
 3. พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน
 4. พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
 5. ปู่ ย่า ตา ยาย
 6. ลุง ป้า น้า อา
 7. ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู

ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของสมาชิกได้ บุคคลตามข้อ (2) - (7) อาจยื่นคำร้องต่อสมาคม เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพได้และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถเป็นผู้จัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการแก่ศพสมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้นๆ ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1) - (7) ตามลำดับก่อนหลังโดย ผู้อยู่ลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลำดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ในสัดส่วนที่เท่ากัน สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังนี้

 1. จ่ายเงินครั้งแรกภายใน 7 วัน นับแต่วันร้องขอ
 2. จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก

การจ่ายเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวรายใดมีปัญหาให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด จึงไม่ถือว่าเงินนี้เป็นมรดกของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงินดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ จำนวนของเงินที่เรียกเก็บได้ตามที่ มติที่ประชุมใหญ่กำหนด แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง