สรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ '2565
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-14.00 น.

แตะที่ปุ่มสีแดงเพื่อเข้าใช้งานหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถใช้มือปัดหน้าจอเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้

ระบบค้นหาหน่วยสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

คำอธิบายเพิ่มเติม

หลังจากที่ท่านแตะที่ปุ่มสีแดง ระบบจะให้สืบค้นจากข้อมูล 3 อย่างด้วยกันคือ

1. เลขทะเบียนสมาชิก

2. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

3. ชื่อและนามสกุล (พิมพ์ให้ตรง)

หลังจากนั้นให้แตะที่ปุ่ม "ค้นหาหน่วยสรรหา"

ระบบจะแจ้งสถานที่ให้ท่านได้ทราบ

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์สรรหาประธานกรรมการ

คำอธิบายเพิ่มเติม

เอกสารรวบรวมรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์สรรหาประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด โดยรวบรวมไว้เป็นเอกสาร PDF

แตะที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

ประกาศสถานที่และรายชื่อคณะกรรมการการสรรหา

คำอธิบายเพิ่มเติม

เอกสารประกาศสถานที่การและรายชื่อคณะกรรมการการสรรหาของแต่ละหน่วยสรรหา

ท่านสามารถใช้นิ้วมือแตะที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

counter easy hit