ประกาศ

ประกาศการขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศการขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศการขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศการลดหรืองดส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก เป็นการชั่วคราว

ประกาศการลดหรืองดส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก เป็นการชั่วคราว

ประกาศการลดหรืองด ส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก เป็นการชั่วคราว

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สืบเนื่องจากประกาศดังต่อไปนี้ : https://bit.ly/2WLin0D

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อการเคหะ การลงทุนประกอบอาชีพและพัฒนาวิชาชีพ

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อการเคหะ การลงทุนประกอบอาชีพและพัฒนาวิชาชีพ

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อการเคหะ การลงทุนประกอบอาชีพและพัฒนาวิชาชีพ

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ประจำปี 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ประจำปี 2563

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มีเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้

เป็นสมาชิกครบ 2 เดือน ถึง 5 ปี กู้ไม่เกิน 800,000 บาท กรณีที่สมาชิกกู้เงินตามเงื่อนไขนี้ จะต้องไม่มีหนี้กับสถาบันการเงินอื่นหรือหากเป็นหนี้อยู่ก่อนแล้ว จะต้องเป็นการกู้เพื่อชำระหนี้โดยสหกรณ์จะเป็นผู้ดำเนินการชำระหนี้ดังกล่าว ส่วนเงินที่เหลือจึงจะจ่ายคืนให้แก่ผู้กู้

เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี ถึง 6 ปี กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

เป็นสมาชิกเกิน 6 ปี กู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
โปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวใน iMember

โปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวใน iMember

โปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวใน iMember

สมาชิกทุกท่านโปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวภายใน iMember

รวมไปถึงข้อมูลธุรกรรมต่างๆที่ทำไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือผิดปกติ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด โดยตรง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางนี้

คลิ๊กหรือแตะที่ลิงค์นี้ : https://rycoop.com/social-media/

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งใบคำขอกู้เงิน

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งใบคำขอกู้เงิน

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งใบคำขอกู้เงิน

กรณีแรก - สมาชิกที่ยื่นกู้เงินไม่เกิน 2,000,000 บาทและมีเงินเหลือให้หักตามระเบียบ

สำหรับ “สมาชิกที่ยื่นกู้เงินไม่เกิน 2,000,000 บาทและมีเงินเหลือให้หักตามระเบียบ” จะอยู่ในอำนาจการอนุมัติของผู้จัดการซึ่งได้รับมอบอำนาจการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งสมาชิกทุกท่านสามารถยื่นกู้ในวันเปิดทำการ (วันอังคาร – วันเสาร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และรับเงินได้ทันที หลังจากที่หลักฐานและการลงนามของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน รวมถึงคู่สมรส ครบถ้วนสมบูรณ์


กรณีที่สอง - สมาชิกยื่นกู้เงินเกิน 2,000,000 บาท หรือ เงินหักเหลือไม่ครบตามหลักเกณฑ์

กรณี “สมาชิกยื่นกู้เงินเกิน 2,000,000 บาท” หรือ “เงินหักเหลือไม่ครบตามหลักเกณฑ์” จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้ ซึ่งจะมีการประชุมประมาณวันที่ 8 ของทุกเดือน จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ส่งใบคำขอกู้ภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการพิจารณา และสมาชิกที่ขอยื่นกู้จะได้รับเงินกู้เมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งจะมีการประชุมในระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 ของทุกเดือน


หมายเหตุ : กรณีนี้หากยื่นคำขอกู้เกินวันที่ 6 ก็จะนำไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ในการประชุมของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ประกาศจาก สสอค. เรื่องการรับสมาชิก และ สส.ชสอ. เรื่องการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

ประกาศจาก สสอค. เรื่องการรับสมาชิก และ สส.ชสอ. เรื่องการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

ประกาศจาก สสอค. เรื่องการรับสมาชิก  และ สส.ชสอ. เรื่องการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ