ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วันหยุดทำการประจำเดือนเมษายน 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนเมษายน 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนเมษายน 2564

 • วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันจักรี
 • วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564
 • วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันสงกรานต์
 • วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันสงกรานต์
Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 - วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธฺ์ 2564 - วันมาฆบูชา
Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้กับสมาชิกที่มีผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการระบาดรอบใหม่

ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้กับสมาชิกที่มีผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการระบาดรอบใหม่

ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้กับสมาชิกที่มีผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการระบาดรอบใหม่

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีมติให้สมาชิกพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาการส่งชำระหนี้ของสมาชิก

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากประกาศด้านล่างนี้

สำคัญมาก! แบบฟอร์มพักชำระหนี้ต้องพิมพ์แบบ 2 ด้านเท่านั้น (ตามคำอธิบายภายในเอกสาร)

โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานและเซนต์เอกสารให้ครบเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

อย่าลืมลงเหตุผลในการขอพักชำระหนี้และลายมือชื่อพยาน

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนมกราคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนมกราคม 2564

วันหยุดทำการประจำเดือนมกราคม 2564

 • วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่

หมายเหตุ : สหกรณ์จะเปิดให้บริการในวันที่ 4 - 9 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของ COVID-19

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำกัดผู้เข้ารับบริการภายในสำนักงาน โดยสหกรณ์จะจัดบริเวณการรอเรียกคิวไว้ที่ “ศาลาทรงไทย”

2. ผู้เข้ารับบริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ,ตรวจวัดไข้ ,ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับบริการ

3. โปรด เว้นระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร ระหว่างรับบริการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้

ขอให้สมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่  1 วันที่ 26 ธันวาคม 2563

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายบุญรอด บุญเหลือ – ประธานกรรมการ
 2. นายธงชัย ขวัญบุรี – กรรมการ
 3. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง – กรรมการ
 4. นายสัญชัย รอบรู้ – กรรมการ
 5. นายโอฬาร บุญมี – กรรมการ
 6. นายนุสนธิ์ ตะเวทีกุล – กรรมการ
 7. นายสุกิจ ทองลือ – กรรมการ
 8. นายธวัชชัย สุวรรณนาคะ – กรรมการ
 9. นายสำเนา สำราญจิตร์ – กรรมการ
 10. นายนัฏพันธ์ ดิศเจริญ – กรรมการ
 11. นายวิโรจน์ บำรุง – กรรมการ
 12. นายมนตรี คนเล – กรรมการ
 13. นางอัญชลี สารสุวรรณ์ – กรรมการ
 14. นายสายัณห์ ตากมัจฉา – กรรมการ
 15. นายบุญชิต งามสง่า – กรรมการ
Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าวด่วน! ย้ายสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

*** แจ้งผู้แทนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ***

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ย้ายการจัด “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563”

ไปที่ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น

เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกในการจัด Social Distancing รับมือการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19

ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้แทนสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ท่านสามารถ ดาว์นโหลด รายงานประจำปี 2563 ฉบับออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

 • iMember
 • Facebook
 • Line Official Account

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ส่วนฉบับจริงอยู่ระหว่างดำเนินการส่งถึงมือผู้แทนสมาชิกซึ่งจะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกท่าน พร้อมด้วยจดหมายเชิญประชุม รวมทั้งอีกส่วนหนึ่งจะกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆด้วย

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากปุ่มด้านล่างนี้ครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

ปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ปันผล ร้อยละ 4.9 / เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.25

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่องปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่องปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ขณะนี้ สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ได้จากระบบ iMember

และท่านสามารถใช้ระบบ iMember ผ่านช่องทาง Line Official Account ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมาชิกท่านใดที่ลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถ Reset รหัสผ่านได้จาก iMember โดยกดที่ปุ่มสีแดง

แล้ว กรอกเลขบัตรประชาชน และ เลขทะเบียนสมาชิก ระบบจะแสดง รหัสผ่านใหม่

รายละเอียดตามภาพประกอบ

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วม LINE Official Account

แตะที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าสื่อสังคมออนไลน์ : https://rycoop.com/social-media/

Line Official Account

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2563

 • วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันปิดบัญชีสหกรณ์
 • วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9, วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
 • วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันหยุดสหกรณ์
 • วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันหยุดสหกรณ์
 • วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - วันสิ้นปี
 • วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่
 • วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันขึ้นปีใหม่

หมายเหตุ : สหกรณ์จะเปิดให้บริการในวันที่ 4 - 9 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปี 2563

ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปี 2563

ประกาศวันปิดสิ้นปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปี 2563

เนื่องด้วย วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จะมีการปิดสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงมีความจำเป็นต้อง “ปิดระบบสหกรณ์และระบบธุรกรรมทางการเงินทุกระบบ” ของสหกรณ์ฯ

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

ถึงวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น.

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศด้านล่าง

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2563

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้ลงทะเบียนโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

ประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้ลงทะเบียนโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

ประชาสัมพันธ์ สมาชิกผู้ลงทะเบียนโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ)

สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ  (ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ)

ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

รายงานตัว : เวลา 8.30 น.

ทางฝ่ายจัดกิจกรรมขอความกรุณาสมาชิกผู้ลงทะเบียน โปรดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมดังนี้

 • มีด Cutter 1 อัน
 • ไม้บรรทัด ฟุตเหล็ก 1 อัน

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และความต่อเนื่องในการฝึกอบรม

ในส่วนอุปกรณ์อื่นๆทางฝ่ายจัดกิจกรรมได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 - วันปิยมหาราช

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดระบบเซิร์ฟเวอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศปิดระบบเซิร์ฟเวอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศปิดระบบเซิร์ฟเวอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ทำการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในสหกรณ์

โดยทำการเดินสายไฟกล้องวงจรปิดใหม่ทั้งหมด

จึงทำให้เกิดผลกระทบในส่วนของสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และทางเดินสายไฟของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบหลักของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งการปิดระบบในส่วนต่างๆดังนี้

 • ระบบสินเชื่อจะปิดให้บริการในเวลา 11.30 น.
 • ธุรกรรมทางการเงินจะปิดให้บริการในเวลา 12.30 น.
 • ระบบสหกรณ์ทั้งหมด (ไอเมมเบอร์ ,เอทีเอ็ม ,ระบบการให้บริการภายในสำนักงาน) ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

หากดำเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2564

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการกดเงินกู้บนตู้เอทีเอ็มรุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทย

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการกดเงินกู้บนตู้เอทีเอ็มรุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทย

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการกดเงินกู้บนตู้เอทีเอ็มรุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทย

*** โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจ ***

ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา เราจะได้เห็นว่า ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยนั้นได้ทำการปรับปรุงระบบการแสดงผลบนหน้าจอ

ซึ่งทำให้สมาชิกหลายท่านไม่คุ้นหน้าคุ้นตาในการใช้บริการ

สำหรับการปรับปรุงระบบในครั้งนี้ ทำให้หน้าจอในการใช้งาน มีความเรียบง่ายและใช้ง่ายมากขึ้น

ด้วยความที่เป็นระบบ Touch Screen หรือ สัมผัสหน้าจอเต็มรูปแบบ ขั้นตอนในการกดลดลง ความสับสนน้อยลงเช่นกัน

ซึ่งหน้าจอตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยรุ่นเก่านั้น เราจะต้องกดบริการอื่นๆถึง 2 ครั้ง เพื่อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์

แต่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยรุ่นใหม่นั้น เพียงแค่กดปุ่มอื่นๆเพียงครั้งเดียว สมาชิกทุกท่านก็จะสามารถเข้าสู่เมนูระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทันที

1. หลังจากเสียบบัตรเอทีเอ็ม และกรอกรหัสผ่านเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้านี้ ให้แตะที่ปุ่มบริการอื่นๆ

ในบางตู้เอทีเอ็มจะมีการแจ้งระบบขัดข้อง สมาชิกทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับ ให้กดปุ่ม OK เพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อไปได้

2. หลังจากกดบริการอื่นๆ สมาชิกทุกท่านจะพบกับเมนูสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้แตะที่ปุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

3. หลังจากเข้าสู่บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิกทุกท่านจะพบกับหน้าจอนี้

4. การดำเนินการจะแยกเป็น 2 ส่วนเหมือนเดิม ดังนี้

 • หากต้องการกดเงินกู้สามัญ, พัฒนาวิชาชีพ และกองทุนฯ ให้กดไปที่ รับเงินฝาก พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินเพื่อกดรับเงิน
 • หากต้องการกดเงินกู้ฉุกเฉิน หรือ ฉุกเฉินเอทีเอ็ม ให้กดไปที่ รับเงินกู้ พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินเพื่อกดรับเงิน

*** ขั้นตอนในส่วนนี้ สมาชิกทุกท่านสามารถใช้วิธีการกดเงินแบบเก่าอ้างอิงได้ครับ ***

สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังสงสัยในขั้นตอน

ฝ่ายจัดการกำลังเร่งดำเนินการทำคู่มือสำหรับการกดเงินในตู้ธนาคารกรุงไทยแบบใหม่ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด

หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบในทันทีนะครับ

ขอบคุณครับ

 

Posted by น้าหนวดไอที in การเงินและเงินฝาก, ประชาสัมพันธ์, สินเชื่อ