ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีสมาชิกหลายท่านได้ประสบภัยน้ำท่วม ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย

สหกรณ์มีกองทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิก ตามความเสียหายที่เป็นจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

หากท่านต้องการขอรับเงินสวัสดิการ โปรดแจ้งมาได้ที่ Line ของสหกรณ์ฯ พร้อมกับแนบเอกสารและภาพถ่ายความเสียหาย

สหกรณ์จะมีคณะกรรมการไปประเมินและจ่ายเงินสวัสดิการถึงบ้านท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

หมายเหตุ : กรอกบันทึกข้อความ แล้ว Scan หรือ ถ่ายรูป พร้อมแนบเอกสารรูปภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสมาชิกที่ประสบภัยทุกท่านสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ LINE Official Account ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เอกสารประกอบ

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
หยุดชดเชย วันเข้าพรรษา

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปิดทำการในวันอาทิตย์และวันจันทร์ของทุกสัปดาห์

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องสลิปเงินเดือนสำหรับการยื่นคำขอกู้

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องสลิปเงินเดือนสำหรับการยื่นคำขอกู้

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องสลิปเงินเดือนสำหรับการยื่นคำขอกู้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

สมาชิกที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ต้องแนบสลิปเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่เดือน มีนาคม - เดือนปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เรื่องแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตจังหวัดระยอง

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศการขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศการขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศการขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  วันแรงงาน

 • วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2563
  วันหยุดทำการ / วันฉัตรมงคล / ชดเชยวันฉัตรมงคล / วันวิสาขบูชา

 • วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2563
  วันหยุดทำการ / วันพืชมงคล / ชดเชยวันพืชมงคล

 • วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2563
  วันหยุดทำการ
 • วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2563
  วันหยุดทำการ

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
  วันหยุดทำการ
Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศการพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นให้สมาชิกที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศการลดหรืองดส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก เป็นการชั่วคราว

ประกาศการลดหรืองดส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก เป็นการชั่วคราว

ประกาศการลดหรืองด ส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก เป็นการชั่วคราว

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สืบเนื่องจากประกาศดังต่อไปนี้ : https://bit.ly/2WLin0D

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทุกท่าน

ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ทำงานแบบ Work From Home (การทำงานจากที่บ้าน) ทำให้มีเจ้าหน้าที่ทำงานที่สำนักงานบางส่วน ดังนั้น

เพื่อความสะดวกของท่านและไม่ต้องเสียเวลารอคอย ขอให้สมาชิกที่ประสงค์ดำเนินการดังนี้

โอนย้าย, เปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกัน ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ : 085-349-0444

ปรับโครงสร้างหนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่นิติกร : 061-745-4456

เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และเจ้าหน้าที่จะทำการโทรนัดหมายให้ท่านมาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์สำหรับสมาชิกที่มีเงินเหลือไม่พอหัก (30%)

ประชาสัมพันธ์แจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์สำหรับสมาชิกที่มีเงินเหลือไม่พอหัก (30%)

เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์สำหรับสมาชิกที่มีเงินเหลือไม่พอหัก (30%)

ตามที่ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้หน่วยงานสังกัด ศธ. ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551

สรุปคือให้มีเงินสุทธิเหลือหลังจากหักเงินเดือนไม่น้อยกว่า 30%

ทำให้ต้นสังกัดของสมาชิกบางราย ไม่สามารถหักเงินส่งชำระหนี้สหกรณ์ได้เต็มจำนวน สหกรณ์จึงมีความจำเป็นต้องหักผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งการชำระหนี้ของสมาชิกที่เข้ากรณีดังกล่าวจะถูกหักจากสำนักงานเขตจำนวนหนึ่ง และธนาคารอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อนำสองจำนวนดังกล่าวรวมกันจะเท่ากับจำนวนที่สมาชิกต้องส่งชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ของเดือนนั้นๆ พอดี (ยอดเงินรวมเท่ากับการหักในระบบเก่า)

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ไม่ต้องนำเงินมาชำระหนี้สหกรณ์ด้วยตนเอง และไม่ต้องกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ การดำเนินการต่อไปสหกรณ์จะนัดหมายสมาชิกที่เข้าข่ายกรณี 30% มาลงนามทำความตกลงยินยอมกับธนาคารกรุงไทยให้หักเงินส่งชำระหนี้อย่างเป็นทางการ

โดยจะเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารครั้งละ 10 บาท

สำหรับการหักจากธนาคารในเดือนนี้ เนื่องจากเป็นการเร่งด่วน สหกรณ์โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติจ่ายค่าธรรมเนียม 10 บาท ดังกล่าวแทนสมาชิก โดยใช้วิธีแจ้งยอดหักเงินของสมาชิกแต่ละรายต่ำกว่าความเป็นจริง 10 บาท เมื่อธนาคาร หักตามยอดที่แจ้งบวกกับค่าธรรมเนียม 10 บาท ยอดจะเท่าจำนวนที่สมาชิกต้องชำระหนี้พอดี

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

24 ม.ค.63

Posted by น้าหนวดไอที in ประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง’ 2563

เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง’ 2563

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน และแล้วก็ถึงฤดูการการเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด กันอีกแล้วนะครับ สำหรับ

สำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบว่า จะต้องไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เขตใด ในวันนี้ทางฝ่ายจัดการได้จัดทำโปรแกรมเพื่อให้สมาชิกได้ค้นหาหน่วยเลือกตั้งกันนะครับ

ซึ่งโปรแกรมนี้จะถูกบรรจุอยู่ใน LINE Official Account ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัดด้วย

หากท่านใดยังไม่ได้เพิ่มเราเป็นเพื่อนให้คลิ๊กที่นี่นะครับ

LINE Official Account

สำหรับสมาชิกท่านใดที่ได้เพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้ว ภายในจะมีเมนูค้นหาหน่วยเลือกตั้ง แบบรูปภาพใหญ่ๆตามตัวอย่างนี้นะครับ

ซึ่งท่านสามารถใช้ 3 แบบในการค้นหาหน่วยเลือกตั้งของท่าน คือ

 • เลขทะเบียนสมาชิก
 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • ชื่อและนามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า)

เพียงเท่านี้ ระบบก็จะแสดงให้ท่านได้เห็นถึงหน่วยเลือกตั้งของท่าน หากท่านสนใจในบทความนี้ โปรดช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้ทราบด้วยนะครับ

หรือจะใช้ช่องทางลัดในบทความนี้ก็ได้นะครับ ตามด้านล่างนี้เลย

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ข่าวดี! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทดลองปรับเปลี่ยนเวลาทำการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก

ข่าวดี! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทดลองปรับเปลี่ยนเวลาทำการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก

ข่าวดี! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทดลองปรับเปลี่ยนเวลาทำการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก

จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้ลงความเห็นว่าให้ทดลองปรับเปลี่ยนเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จากวันทำการเดิม คือ "วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และหยุดทำการในวันเสาร์และวันอาทิตย์" ปรับเปลี่ยนเป็น

"วันอังคารถึงวันเสาร์ และหยุดทำการในวันอาทิตย์และวันจันทร์"

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก และสมาชิกจะได้ไม่ต้องใช้เวลาราชการเพื่อเข้ามาติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์