ข่าว สอ.ครูระยอง

ข่าว สอ.ครูระยอง

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มอบหมายให้นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 1 : อนุมัติเงินสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัดข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการออกหน่วยประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง เราจะมีเงินสนับสนุนกิจกรรมแต่ละครั้งให้กับสมาชิกอีกด้วย


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 2 : ขอใช้สถานที่จัดทําพิธีมอบทุนการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1/2562 ของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอําเภอแกลง

สำหรับกิจกรรมนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง จัดขึ้นทุกปี ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ของเราได้ให้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 3 : การจัดเตรียมการเลือกตั้งประจําปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด

ใกล้ครบสิ้นปี เราจะมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติงบประมาณเผื่อจัดเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 4 : การจัดเตรียมกิจกรรมงานเกษียณอายุ ประจําปี 2562

ในวาระการประชุมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ได้พูดคุยและพิจารณาถึงแนวทางในการจัดงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีมติให้จัดงานในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเราได้คุณทวีป ขวัญบุรี มาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 5 : เรื่องการดําเนินโครงการพัฒนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสมาชิกโดยการศึกษาดูงาน

ปีนี้เป็นปีที่สำคัญ ที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับ พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ ด้วยเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ทั่วประเทศโดยตรง รวมไปถึงภาวะเงินล้นระบบ ซึ่งหมายความสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรระยอง จำกัด ของเราจะบริหารกิจการด้วยเงินของตนเอง โดยไม่ต้องกู้สถาบันการเงินอื่นๆอีกต่อไป ซึ่งเราต้องเรียนรู้การบริหารงานสหกรณ์ในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ให้อยู่ในทิศทางที่ดี และมีความมั่นคงต่อไป

ซึ่งเราจะศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 4 สหกรณ์ด้วยกัน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด


ส่วนในวาระอื่นๆ ยังคงเป็นวาระทั่วไป อาทิ การรับสมาชิกใหม่ทั้งภาคสามัญและสมทบ เรื่องสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด การอนุมัติสมาชิกที่ต้องการลาออกจากสหกรณ์ เป็นต้น

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562

ปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท

รวมไปถึงธุรกรรมทางอิเลคโทรนิค เช่น ระบบ iMember และ การกดเงินจากตู้ ATM เป็นต้น

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มอบหมายให้นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ในการประชุมประจำเดือน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 1 : การปรับปรุงสถานที่ในส่วนของฝ่ายการเงินและเงินฝากเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้เล็งเห็นว่า ในส่วนของฝ่ายการเงินและเงินฝากนั้นมีความเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน จึงได้มีมติที่ประชุมให้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการกั้นห้องกระจกนิรภัย และมีคีย์การ์ดสำหรับเข้า – ออกเหมือนกับสถานบันการเงินชั้นนำ


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 2 : การอนุมัติงบประมาณการจัดกิจกรรม “ประชุมสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562”

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาสมาชิกใหม่และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เราจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในโอกาสถัดไป


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 3 : การอนุมัติงบประมาณการจัดกิจกรรม “ส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง”

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2 ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในโอกาสถัดไป


และยังมีการพิจารณาในเรื่องของระเบียบใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ พ.ศ. 2562  เป็นต้น

ส่วนในวาระอื่นๆ ยังคงเป็นวาระทั่วไป อาทิ การรับสมาชิกใหม่ทั้งภาคสามัญและสมทบ เรื่องสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด การอนุมัติสมาชิกที่ต้องการลาออกจากสหกรณ์ เป็นต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มอบหมายให้นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2 ในการประชุมประจำเดือน วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 1 : บัตรลายมือชื่อของสมาชิก

เนื่องจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้พบว่ามีสมาชิกบางท่านได้ทำการปลอมแปลงเอกสารเพื่อนำมาประกอบเอกสารเงินกู้ โดยการปลอมลายเซนต์ในส่วนของผู้ค้ำประกัน ซึ่งทางสหกรณ์ของเรานั้นไม่ได้นิ่งนอนใจ และเพื่อป้องการปัญหาที่จะเกิดในอนาคต จึงต้องขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านในการกรอกบัตรลายมือชื่อ เป็นมาตรการในการป้องการการปลอมแปลงเอกสารและลายมือชื่อ หากสมาชิกท่านใดเข้ามาใช้บริการที่สหกรณ์ของเรา เราจะให้แบบกรอกข้อมูลบัตรลายมือชื่อสมาชิก โดยเราเตรียมไว้ในทุกจุดบริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 2 : แบบเก็บข้อมูลสมาชิก

เนื่องจากขณะนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ของเราได้พบว่าข้อมูลในหลายๆส่วนของสมาชิกนั้น ยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ที่อยู่ของสมาชิก หรือ เบอร์โทรสำหรับติดต่อสมาชิกนั้น จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับบริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด โปรดกรอกแบบเก็บข้อมูลสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ท่านรับบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 3 : รายงานผลการจัดทำ LINE@ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ณ ขณะนี้มีสมาชิกเข้าใช้งานแล้ว จำนวน 760 คน และจำนวนสมาชิกที่เข้าใช้งานยังเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ท่านสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนโดยใช้โปรแกรม LINE ค้นหาในชื่อ @rycoop.news หรือ คลิ๊กเพื่อดูเพิ่มเติม

ซึ่งภายใน LINE@ นั้นจะมีช่องทางลัดให้สามารถเข้าใช้งานดังนี้

 • การติดต่อข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ หรือ Facebook
 • การตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ผ่าน iMember
 • คู่มือสมาชิกแบบออนไลน์และคำถามที่พบบ่อย
 • สายด่วนเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ท่านสมาชิกต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยการโทรศัพท์

เรื่องสำคัญเรื่องที่ 4 : การจัดกิจกรรม “ประชุมสัมมนาสมาชิกใหม่และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง”

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในทุกปี โดยเราจะเชิญสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ จำนวน 250 – 300 คน โดยประมาณ เข้ามารับฟังความรู้ในเรื่องที่เกี่ยบกับสหกรณ์ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด รวมไปถึงแนะแนวทางในเรื่องของการบริหารการเงินส่วนบุคคลและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้สมาชิกได้รู้จักอดออม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 5 : การจัดกิจกรรม “ส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์”

สำหรับกิจกรรมนี้ เราได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีที่แล้วเราได้พาคณะครูและนักเรียนมัธยม และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช ซึ่งเด็กๆและคุณครูได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ส่วนในวาระอื่นๆ ยังคงเป็นวาระทั่วไป อาทิ การรับสมาชิกใหม่ทั้งภาคสามัญและสมทบ เรื่องสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด การอนุมัติสมาชิกที่ต้องการลาออกจากสหกรณ์ เป็นต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/2

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 4 เมษายน 2562

ประกาศปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 4 เมษายน 2562

ปิดระบบธุรกรรมทุกประเภท ในวันที่ 4 เมษายน 2562

ในวันที่ 4 เมษายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ทราบว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ซึ่งมีผลทำให้ไฟดับตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูะยอง จำกัด แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ไม่มีการเปิดให้ทำธุรกรรมทุกประเภท

เอกสารแนบ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
สำคัญ! เรื่องการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ

สำคัญ! เรื่องการใช้เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ ต้องเป็นลายมือแพทย์เท่านั้น!

สืบเนื่องจากบทความ “เอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการสมัครสวัสดิการ” (คลิ๊กที่ลิงค์เพื่ออ่านบทความเก่า)

ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องขอเอกสารเป็นตัวจริงเท่านั้น

และในส่วนของการ “สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์” จะต้องเป็นลายมือของแพทย์เท่านั้น ห้ามใช้เป็นการประทับข้อความ

ซึ่งในเอกสารการสมัคร จะมีข้อความอธิบายไว้อยู่ด้านซ้ายล่าง (สสคอ.) และด้านขวาบน (สส.ชสอ.) ซึ่งจะเป็นข้อความตามรูปด้านล่างนี้

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง

 

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมประจำเดือน

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมประจำเดือน

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นายสมนึก คงเจริญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

 • เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2562
 • เรื่อง การทําประกันชีวิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ประจําปี 2562
 • เรื่อง ขอดําเนินการจัดทําโครงการส่งเสริมเยาวชนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติโครงการ โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จะพาเยาวชนที่อยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง 26 เครือข่าย จำนวน 130 คน ไปศึกษาดูงานที่สวนนงนุช พร้อมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสหกรณ์และมีการบรรยายในหัวข้อ “ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชน

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมประจำเดือน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมประจำเดือน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/1 ในการประชุมประจำเดือน วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องสำคัญดังนี้

 • เรื่องแก้วน้ำที่ระลึกครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ซึ่ง ณ ตอนนี้ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ตามโรงเรียนต่างๆ
 • รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50 ปี ทวีทรัพย์” จากการที่ผู้จัดสหกรณ์ได้นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการสมาชิกนอกสถานที่ ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยอง ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
 • เรื่องการขอเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเกษียณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

 

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (รอบพิเศษ)

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (รอบพิเศษ)

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 ในการประชุม “รอบพิเศษ” ดำเนินการตามวาระ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา “เร่งด่วน” ดังนี้

 • การพิจารณาการกู้เงินจากธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 • ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัย
 • พิจารณาแนวทางการประนอมหนี้
 • การของบประมาณพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปี 2561

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบที่สำคัญดังต่อไปนี้

 • การขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี จำกัด
 • การจัดทำประกาศเชิญชวนสมาชิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
 • รายงานผลการติดตามหนี้ของคณะกรรมการเงินกู้
 • แถลงการรับจ่ายเงินในรอบเดือน

และเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

 • พิจารณาการกู้เงินของสมาชิกเดือนมิถุนายน 2561
 • พิจารณาอนุมัติการรับสมาชิกใหม่
 • พิจารณาอนุมัติการรับสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกภาคสมทบ และสมาชิกกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ
 • พิจารณาการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
 • พิจารณาอนุมัติสมาชิกที่ขอเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นและสมาชิกที่ต้องการซื้อหุ้นเพิ่ม
 • พิจารณาเรื่องการขอผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิก

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญดังต่อไป

 • พิจารณาประกาศของสหกรณ์ฯตามโครงการเงินฝากออมทรัพย์ 50 ปี ทวีทรัพย์
 • พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
 • พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต และแนวทางการแก้ไขหลักประกันที่บกพร่อง
 • พิจาณาเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินคดีตามที่นิติกรและคณะกรรมการได้รับมอบหมาย

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง