ข่าว สอ.ครูระยอง

ข่าว สอ.ครูระยอง

ปิดทำการ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2564

ปิดทำการ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2564

ประกาศ (ด่วน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สหกรณ์ฯ จะปิดทำการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไปและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

ทั้งนี้เนื่องจากมีบุคลากรท่านหนึ่งในทีมงานของสหกรณ์ได้แจ้งว่าตรวจพบเชื้อ โควิด-19 โดยมีผลตรวจเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ซึ่งท่านได้เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ประชุมกับคณะกรรมการคณะหนึ่งของสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์

ในช่วงปิดทำการ สหกรณ์จะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาด รวมทั้งจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สหกรณ์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

บุญรอด บุญเหลือ

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินค่าตอบแทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินค่าตอบแทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินค่าตอบแทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี ประจำปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงไม่สามารถจัดงานมุทิตาจิตได้

ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิก ณ ที่กลุ่มสมาชิสังกัดอยู่

ในส่วนของเงินตอบแทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปี

สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM (บัญชีรหัส 88) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ให้แก่สมาชิกในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วิธีกดเงิน เงินฝากออมทรัพย์ ATM (บัญชีรหัส 88) ของสมาชิก

*** เป็นวิธีเดียวกับการกดเงินกู้ในสมัยก่อน ***

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2564

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2564

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้ออกหนังสือลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่องยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ

ซึ่งผู้ได้รับหนังสือดังกล่าวจะต้องส่งคืนทั้งฉบับทางไปรษณีย์ ตามเอกสารท่อนล่าง

ดังนั้น ขอให้ท่าน "รีบส่งคืนโดยด่วน"

เนื่องจากเอกสารนี้จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการตรวจสอบ (แบบสุ่ม) ของบริษัทสอบบัญชีเอกชนในครั้งนี้

เพื่อเตรียม "รับรองงบการเงิน" และนำข้อมูลเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่ง "จะมีผลต่อการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืน"

จึงขอความกรุณาสมาชิกที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ส่งคืนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่รับหนังสือฉบับนี้

หมายเหตุ "แบบสุ่ม" หมายถึง สมาชิกจะไม่ได้รับทุกคน และ โปรดส่งคืนทั้งฉบับ ไม่ต้องฉีก

เอกสารแนบ โปรดอ่านคลิ๊กที่ปุ่มเพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศ มาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ประกาศ มาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ประกาศ มาตรการเยียวยาสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการให้บริการ เพื่อสอดรับการมาตรการของรัฐ เนื่องจากจังหวัดระยองถูกปรับเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการให้บริการ เพื่อสอดรับการมาตรการของรัฐ เนื่องจากจังหวัดระยองถูกปรับเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เนื่องจากจังหวัดระยองถูกปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงปรับการดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับมาตรการของรัฐ ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่บางส่วน Work From Home
 2. ขอความร่วมมือสมาชิกใช้บริการการจองคิวออนไลน์ และมาใช้บริการตามเวลาที่นัดหมาย เพื่อลดการรวมตัวหมู่มาก
 3. หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมเงินสด โดยเน้นการโอนเข้าบัญชีธนาคารและบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 สิงหาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือในการยกเลิกคิว ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถติดต่อธุรกรรมในคิวที่จองไว้ได้

ขอความร่วมมือในการยกเลิกคิว ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถติดต่อธุรกรรมในคิวที่จองไว้ได้

ขอความร่วมมือในการยกเลิกคิว ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถติดต่อธุรกรรมในคิวที่จองไว้ได้

สมาชิกท่านใดได้จองคิวออนไลน์มาแล้ว และไม่สามารถมาติดต่อรับเข้าบริการตามที่จองได้

ขอความกรุณายกเลิกคิวที่จอง เพื่อมีที่ว่างให้สิทธิ์กับสมาชิกท่านอื่น

วิธียกเลิกการจองคิว

 1. เข้าไปที่ http://118.175.3.150/Que_online/index.php
 2. เลือก "ติดตามสถานะเรียกคิว"
 3. กดยกเลิกคิวนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันเมื่อสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

เอกสารการยืนยันการเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

 1. เอกสารรับรองผลการตรวจทางการแพทย์
 2. เลขที่บัญชีธนาคาร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หากสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. เอกสารรับรองผลการตรวจทางการแพทย์ของคนในครอบครัว
 2. ใบทะเบียนสมรส
 3. เอกสารยืนยันความเกี่ยวข้องกับสมาชิก เช่น สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ขอให้สมาชิกถ่ายรูปหรือ Scan เอกสาร แล้วส่งมาที่ Line Official Account หรือ Email

โดยท่านสามารถคลิ๊กหรือแตะที่ปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านประกาศหรือเข้าสู่ LINE ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

Email : rycoop444@hotmail.com หรือ rytscc@gmail.com

*** หมายเหตุ : ครอบครัว หมายถึง สามี หรือ ภรรยา และ บุตรของสมาชิกเท่านั้น ***

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ขอความร่วมมือสมาชิก Capture หน้าจอบัตรคิวออนไลน์หลังจองคิวสำเร็จแล้ว

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่ได้ทำการจองคิวออนไลน์

หลังจากที่ท่านได้ทำการจองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิก Capture หน้าจอหลังบัตรคิวเอาไว้

เพื่อนำมายืนยันสิทธิ์การจองคิวกับเจ้าหน้าที่

ข้อความจากฝ่ายสินเชื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีมาตรการเข้ารับบริการของสมาขิกค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ค่ะ

มีความจำเป็นจำกัดผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน ให้สมาชิกจองคิวออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการนะคะ

http://118.175.3.150/Que_online/index.php

Link จองคิว online ในการเข้ารับบริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สมาชิกต้องสมัคร imember ก่อนนะคะ

เมื่อจองแล้วให้แคปหน้าจอเก็บไว้เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างหน้าจอหลังจาก Capture

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COIVD-19) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านในการใช้งานบัตรคิวออนไลน์ จองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีความจำเป็นในการจำกัดผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดมากจนเกินไป

สมาชิกทุกท่านสามารถจองคิวออนไลน์ได้จาก Website หรือ LINE Official Account

 *** หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายได้ทันที โดยไม่ต้องจองคิว ***

ท่านสามารถอ่านวิธีใช้งานได้จากที่นี่

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

มีมติให้ขยายการพักชำระหนี้ของสมาชิกที่พักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือนครบแล้ว

ให้สมาชิกสามารถมายื่นขอพักชำระหนี้เพิ่มเติมได้

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาการส่งชำระหนี้ของสมาชิก

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ หรือจากหน้าดาวน์โหลดเอกสาร

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน เรื่องการทำธุรกรรมผ่าน Internet Banking

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน เรื่องการทำธุรกรรมผ่าน Internet Banking

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน เรื่องการทำธุรกรรมผ่าน Internet Banking

เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในจังหวัดระยองนั้น อยู่ในขึ้นรุนแรงหลายพื้นที่

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ในเรื่องของธุรกรรมการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking

เพื่อลดการสัมผัสเงินสด ซึ่งเป็นจุดสะสมของเชื้อโรคอีกจุดหนึ่ง

ซึ่งสมาชิกสามารถโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้ามาได้ที่บัญชีนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าประดู่ หมายเลขบัญชี 235-1-16023-1

และสามารถแจ้งการโอนเงินได้ที่ระบบ iMember หรือ Line Official Account

อ้างอิง : จุดสะสมเชื้อโควิด-19 ที่ถูกมองข้าม

ช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

ประกาศขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

ประกาศขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 ในการสมัครขอรับทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ให้ขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีพิเศษ

จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีพิเศษ

จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีพิเศษ

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จํากัด ด้วยวิธีประกวดราคา

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ขอสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ขอสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ขอสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ท่านสามารถทำแบบสำรวจความต้องการได้จาก QR-Code ภายในเอกสาร หรือ จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ปิดปรับปรุงระบบสหกรณ์ ในวันที่ 18-19 มี.ค. 64

ปิดปรับปรุงระบบสหกรณ์ ในวันที่ 18-19 มี.ค. 64

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ปิดปรับปรุงระบบสหกรณ์ ในวันที่ 18-19 มี.ค. 64

ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 จึงมีผลทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งระบบ

ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถส่งเอกสารต่างๆได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา

ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 น. - 14.30 น. เว้นวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จำหน่ายชุดละ 21,300 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 (พร้อมแบบขอรับทุน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายสหกรณ์ออมมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปุ่มด้านล่างนี้

Posted by น้าหนวดไอที in ข่าว สอ.ครูระยอง, ประกาศ