คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42/1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ประธานกรรมการ

นายสมนึก คงเจริญ

รองประธานกรรมการ

นายวิชัย ฉ่ำมาลัย

รองประธานกรรมการ

นายสุพรรณ หารธุจิตร

รองประธานกรรมการ

นางสาวอารี แดงอุทัย

กรรมการ

นายนุสนธิ์ ตะเวทีกุล

กรรมการ

นายนิรุธ ธรรมสุนทร

กรรมการ

นายมานิต เหลืองอ่อน

กรรมการ

นายเทวินท์ ก้องเสนาะ

กรรมการ

นายศักรินทร์ สายัณห์

กรรมการ

นายสมภพ วงศ์ทางประเสริฐ

กรรมการ

นายอรัญ สุขสวัสดิ์

กรรมการ

นางอัญชลี สารสุวรรณ์

กรรมการ

นายสรณ์พัฒน์ ปถมอำพนธ์

กรรมการ

นายสัญชัย รอบรู้

กรรมการ / เลขาณุการ

นางช่อชะบา ชื่นบาน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสมศักดิ์ ทองเนียม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางชุติมนฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายไพรัตน์ บุญศรี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายประจิม มงคลสุข

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายองอาจ นันทกิจ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ว่าที่ร้อยตรีชูชีพ อรุณเหลือง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายวิมล พันธุ์สกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายศักรินทร์ สุรินทราบูรณ์

ที่ปรึกษา

นายพงศา สำราญพงษ์

ที่ปรึกษา

นายประวิทย์ แม่นหมาย

ที่ปรึกษา

นายสถาพร อินทุวรรณรัตน์

ที่ปรึกษา

นายวิวัฒน์ ธนาภรณ์

ที่ปรึกษา

นายสมยศ เวชชิรารัตน์

ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการ

นายยศชูศักดิ์ วรเวช

ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการ

นายรณภพ ตรึกหากิจ

ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการ

นายประสิทธิ์ เอนก

ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการ

นายธิรัตน์ สุภาภรณ์

ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการ

นายบุญชิต งามสง่า

ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการ

นายบัญชา ดีทน

ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการ

นายอภิชัย ธิณทัพ

ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการ

นายเบญจรงค์ บรรเริงเสนาะ

ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการ

นายสายัณห์ ตากมัจฉา

ผู้ช่วยเหลือพัฒนากิจการ