บทความ

add_post_type_support( 'page', 'excerpt' );