คลังภาพ ประจำปี 2561

รวมภาพกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2561

ศึกษาดูงาน - ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด

[srizonfbalbum id=14]


ศึกษาดูงาน - ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สส.ชสอ.

[srizonfbalbum id=13]


ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน "สหกรณ์ต้นแบบ"

[srizonfbalbum id=12]


กิจกรรม - ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระยอง จำกัด

[srizonfbalbum id=11]


กิจกรรม - พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

[srizonfbalbum id=10]


กิจกรรม - สิบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ประจำปี 2561

[srizonfbalbum id=9]


ศึกษาดูงาน - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

[srizonfbalbum id=8]


ศึกษาดูงาน - โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ

[srizonfbalbum id=7]


ศึกษาดูงาน - กลุ่มนักเรียนและคณะศึกษาดูงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

[srizonfbalbum id=6]


ศึกษาดูงาน - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

[srizonfbalbum id=5]


กิจกรรม - เสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักธรรมาภิบาล

[srizonfbalbum id=4]


ศึกษาดูงาน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครฯ

[srizonfbalbum id=3]


กิจกรรม - วันครูแห่งชาติ 2561

[srizonfbalbum id=2]