คลังภาพ ประจำปี 2561

รวมภาพกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ประจำปี 2561

ศึกษาดูงาน - ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


ศึกษาดูงาน - ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สส.ชสอ.

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน "สหกรณ์ต้นแบบ"

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


กิจกรรม - ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระยอง จำกัด

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


กิจกรรม - พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


กิจกรรม - สิบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ประจำปี 2561

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


ศึกษาดูงาน - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


ศึกษาดูงาน - โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


ศึกษาดูงาน - กลุ่มนักเรียนและคณะศึกษาดูงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


ศึกษาดูงาน - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


กิจกรรม - เสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักธรรมาภิบาล

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


ศึกษาดูงาน - สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครฯ

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


กิจกรรม - วันครูแห่งชาติ 2561

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend