สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2565

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

สำคัญมาก! เรื่องการส่งคืนหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด ขอให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

จัดเตรียมเอกสารเพื่อทำการยืนยันยอด หุ้น หนี้ และเงินรับฝากคงเหลือของสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ทางฝ่ายจัดการ ได้จัดทำเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำส่งเอกสารตามหน่วยต่างๆข้างต้น

หนังสือนี้สมาชิกต้องตรวจสอบพร้อมยืนยันความถูกต้องและส่งเอกสารกลับคืนไปยัง บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ

โปรดพับส่งคืนทั้งฉบับ โดยไม่ต้องติดแสตมป์

หากส่งเอกสารกลับคืนไปยังบริษัทน้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่ผู้สอบสุ่ม จะมีผลกระทบต่อการปิดปีบัญชีสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ : เอกสารถูกจัดส่งในแบบสุ่ม นั่นหมายถึง สมาชิกจะไม่ได้รับครบทุกคน