ขยายเวลาการรับสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกและเครือญาติ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง อายุเกิน 65 แต่ไม่เกิน 80 ปี

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เรียนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและเครือญาติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง (สมาคม 3)

ได้ปิดการรับสมัครสมาชิกที่อายุเกิน 65แต่ไม่เกิน 80 ปี ไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น

เพื่อให้สมาชิกในช่วงวัยดังกล่าวที่พลาดโอกาส สมาคม 3 จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ท่านที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยองในวันทำการ

ธงชัย ขวัญบุรี

นายกสมาคม 3

21 พฤษภาคม 65