ประชาสัมพันธ์การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในเดือนธันวาคม 2564

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประชาสัมพันธ์การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในเดือนธันวาคม 2564

เรียนแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ด้วยมีมติคณะกรรมการดำเนินการลดดอกเบี้ยเงินกู้จากร้อยละ 5.75 ต่อปี เหลือร้อยละ 5.50 ต่อปี

เริ่ม 1 ธ.ค.64 นั้น ในเดือนธันวาคม64 สหกรณ์ขอแจ้ง การคิดดอกเบี้ยเงินกู้

คิดดอกเบี้ยเป็นสองตอนดังนี้

  • ตอนแรก คิดจากวันที่ 26 - 30 พ.ย. 64 รวม 5 วันจากดอกเบี้ยร้อยละ 5.75
  • ตอนสอง คิดจากวันที่ 1 - 27 ธ.ค. 64 รวม 27 วันจากดอกเบี้ยร้อยละ 5.50

รวมทั้งหมด 32 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณครับ