ปิดทำการ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2564

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศ (ด่วน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สหกรณ์ฯ จะปิดทำการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไปและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

ทั้งนี้เนื่องจากมีบุคลากรท่านหนึ่งในทีมงานของสหกรณ์ได้แจ้งว่าตรวจพบเชื้อ โควิด-19 โดยมีผลตรวจเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ซึ่งท่านได้เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ประชุมกับคณะกรรมการคณะหนึ่งของสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์

ในช่วงปิดทำการ สหกรณ์จะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาด รวมทั้งจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สหกรณ์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

บุญรอด บุญเหลือ

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด