ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการให้บริการ เพื่อสอดรับการมาตรการของรัฐ เนื่องจากจังหวัดระยองถูกปรับเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

เนื่องจากจังหวัดระยองถูกปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด จึงปรับการดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับมาตรการของรัฐ ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่บางส่วน Work From Home
  2. ขอความร่วมมือสมาชิกใช้บริการการจองคิวออนไลน์ และมาใช้บริการตามเวลาที่นัดหมาย เพื่อลดการรวมตัวหมู่มาก
  3. หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมเงินสด โดยเน้นการโอนเข้าบัญชีธนาคารและบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 สิงหาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้