ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43/2 ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

มีมติให้ขยายการพักชำระหนี้ของสมาชิกที่พักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือนครบแล้ว

ให้สมาชิกสามารถมายื่นขอพักชำระหนี้เพิ่มเติมได้

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาการส่งชำระหนี้ของสมาชิก

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ หรือจากหน้าดาวน์โหลดเอกสาร

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ