ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกเพิ่มอีก 2 เดือน

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกเพิ่มอีก 2 เดือน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2563 มีมติให้ขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก (เฉพาะเงินต้น) ออกไปอีก 2 เดือน

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะขยายเวลาพักชำระหนี้

ให้ดาวโหลดแบบฟอร์ม "ใบคำร้องขอพักชำระหนี้" ในหัวข้อ "มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19"

ซึ่งอยู่ภายในหน้า "ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ฯ"

หรือ สามารถดาวน์โหลดได้จากจากปุ่มบริการด้านล่างของข่าวประชาสัมพันธ์นี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ