ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ประจำปี 2563

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ได้มีเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้

เป็นสมาชิกครบ 2 เดือน ถึง 5 ปี กู้ไม่เกิน 800,000 บาท กรณีที่สมาชิกกู้เงินตามเงื่อนไขนี้ จะต้องไม่มีหนี้กับสถาบันการเงินอื่นหรือหากเป็นหนี้อยู่ก่อนแล้ว จะต้องเป็นการกู้เพื่อชำระหนี้โดยสหกรณ์จะเป็นผู้ดำเนินการชำระหนี้ดังกล่าว ส่วนเงินที่เหลือจึงจะจ่ายคืนให้แก่ผู้กู้

เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี ถึง 6 ปี กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

เป็นสมาชิกเกิน 6 ปี กู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ปุ่มสีแดงเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร