วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

ช่วยกันแชร์ข้อมูลเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ :

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 ดำเนินการตามวาระ โดยมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญดังต่อไป

  • พิจารณาประกาศของสหกรณ์ฯตามโครงการเงินฝากออมทรัพย์ 50 ปี ทวีทรัพย์
  • พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
  • พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต และแนวทางการแก้ไขหลักประกันที่บกพร่อง
  • พิจาณาเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินคดีตามที่นิติกรและคณะกรรมการได้รับมอบหมาย